ADUAN
Complaints
Unsur ketidakpuasanhati terhadap perkhidmatan yang disampaikan.
Dissatisfaction to a rendered service.
PENGHARGAAN
FEEDBACK
Komen atau pendapat yang berbentuk positif.
Positive comments or opinions.
PERTANYAAN
ENQUIRIES
Pertanyaan yang bukan berbentuk aduan.
Enquiries not in the form of complaints.
PERKHIDMATAN ICT
ICT SERVICES
Pelaporan kerosakan berkaitan ICT.
Reporting on breakdown related to ICT.
PERKHIDMATAN KEMUDAHAN FIZIKAL
PHYSICAL FACILITIES SERVICES
Laporan kerosakan Kemudahan Fizikal.
Reporting on breakdown of physical facilities.